бискуп

 • 41Гербурт, Николай — Николай Гербурт Mikołaj Herburt …

  Википедия

 • 42Гуттен-Чапские — Гуттен Чапские …

  Википедия

 • 43Список награждённых медалью «Защитнику свободной России» — Приложение к статье Медаль «Защитнику свободной России» Статья содержит полный список[1] награждённых медалью «Защитнику свободной России» (на дату, указанную в основной статье как последнее награждение) граждан России и иностранных граждан (в… …

  Википедия

 • 44Трибунь — Город Трибунь хорв. Tribunj Герб …

  Википедия

 • 45Бискупяне — Бискупяне …

  Википедия

 • 46Герб Иванова (Беларусь) — Герб Иваново …

  Википедия

 • 47Жареные голубки — Pieczone gołąbki …

  Википедия

 • 48Умершие в апреле 2012 года — …

  Википедия

 • 49Миса — (лат. missa) кај католиците: божја служба, богослужение дијамантска миса утринска богослужба во чест на 60годишнина од младата миса златна миса утринска богослужба во чест на 50годишнина од младата миса млада миса прва богослужба на… …

  Macedonian dictionary

 • 50Понтификале — (лат. Pontificale) збирка литургиски обрасци во кои се наброени правата и должностите на католичкиот бискуп …

  Macedonian dictionary

 • 51берклизам — фил субјективноидеалистички правец поврзан со името на англискиот бискуп Беркли (1685 1753), борејќи се против материјализмот, Беркли го негирал објективното постоење на материјалниот свет и тврдел дека предметите и појавите се само збир на осети …

  Macedonian dictionary

 • 52гвардијан — (итал. guardiano) 1. чувар, стражар 2. надзорник во францискански и капусински манастир 3. во Англија: застапник на бискуп во времето на ваканцијата …

  Macedonian dictionary

 • 53диецеза — (грч. dioikesis) 1. административна единица во Римското Царство 2. област под управа на бискуп, бискупија, епархија …

  Macedonian dictionary

 • 54дом — (лат. domus) 1. столна црква, катедрала, седиште на бискуп 2. главна црква во град, особено црква чиј покрив е украсен со кубиња 3. во поширока смисла: секој покрив украсен со кубиња и секоја градба со таков покрив …

  Macedonian dictionary

 • 55епископ — (грч episkopos) 1. бискуп трет степен во православната хиерархија личност што раководи со свештенството на еден црковноадминистративен округ 2. опт апарат што може да проектира и непроѕирни предмети со помошта на силна светлина …

  Macedonian dictionary

 • 56миса — (лат. missa) кај католиците: божја служба, богослужение дијамантска миса утринска богослужба во чест на 60годишнина од младата миса златна миса утринска богослужба во чест на 50годишнина од младата миса млада миса прва богослужба на… …

  Macedonian dictionary

 • 57ординариус — (лат. Ordinarius) 1. редовен професор на универзитет 2. лекар во здравствена установа што раководи некое одделение 3. во католичката црква: секој свештеник што стои на чело на црква или на парохија бискуп …

  Macedonian dictionary

 • 58понтифекс — (лат. pontifex) 1. староримски свештеник што имал задача да врши надзор над сите верски работи првосвештеник, бискуп, владика 2. денес: титула на папата …

  Macedonian dictionary

 • 59прелат — (лат. praelatus) 1. во католичката, евангелистичката и протестантската црква: висок црковен достоинственик што има судска власт (кардинал, надбискуп, бискуп, опат) 2. црковен достоинственик што стои на чело на секуларизираните манастири и… …

  Macedonian dictionary

 • 60скрутиниум — (лат. scrutinium) 1. испитување, истражување 2. во црковното право кај католиците: испитување на способноста на кандидатот пред да се пренесе на него некое црковно звање 3. избирање, избор на бискуп или папа 4. избирање со гласање со ливчиња или… …

  Macedonian dictionary